Lisensvilkår

 1. Definisjoner

“Du”, “deg” og “din” refererer til den personen, organisasjonen eller enheten som har inngått denne avtalen og bestilt Program og/eller tjenester fra IntelliSearch Software AS, org. nr. 915 470 998 (”IntelliSearch”) eller av en av IntelliSearchs autoriserte forhandlere. “Program” betyr de datamaskinprogram du har bestilt, dokumentasjon og eventuelt programoppdateringer som du har mottatt gjennom Support og Vedlikehold. “Tjenester” betyr support og vedlikeholdstjenester (eksklusive programoppdateringer og rettelser av feil), kurs, konsulenttjenester eller andre tjenester du har bestilt.

Ved å klikke på knappen “I agree” (eller tilsvarende knapp) i forbindelse med bestillingen vedtar du vilkårene i denne lisensavtalen med vedlegg samt de til enhver tid gjeldende produkt- og lisensbetingelsene slik de er beskrevet på www.intellisearch.com. Det samme gjelder hvis IntelliSearchs Program og/eller Tjenester tas i bruk på andre måter.

 1. Avtalen

Avtalen gjelder for den bestilling som er vedlagt avtalen samt fremtidige kjøp som knytter seg til denne avtalen, herunder kjøp av tilleggstjenester.

 1. Bruksrett

Fra det tidspunktet du laster ned lisensnøkkel eller senest 30 dager etter vedtagelse av denne avtalen har du en begrenset bruksrett til programvaren eller tjenesten som er mottatt til eget, internt bruk i din forretningsvirksomhet i overensstemmelse med bestemmelsene i denne avtalen, definisjonene og de til enhver tid gjeldende produkt- og lisensbetingelsene slik de er beskrevet på www.intellisearch.com. Du kan gi innleid personell rett til å bruke program til nevnte formål, under forutsetning av at du er ansvarlig for at betingelsene i avtalen overholdes. Produktdokumentasjon leveres sammen med Program.

 1. Opphavsrett og restriksjoner

IntelliSearch beholder all opphavsrett og øvrige immaterielle rettigheter til Program og resultatet av tjenestene. Du kan kopiere hvert Program i det antall som er nødvendig for den avtalte bruk. Du har ikke rett til å:

 • fjerne eller endre originale titler, varemerker eller angivelse av opphavsrettigheter;
 • gjøre Program eller resultat av tjenester tilgjengelig for tredjemann til bruk i tredjemanns forretningsvirksomhet (med mindre dette uttrykkelig er tillatt for den aktuelle anskaffelse);
 • medvirke til eller tillate at Program dekompileres eller bearbeides med sikte på å rekonstruere kildekoden, med unntak av når dette er påkrevet som følge av lov; eller
 • offentliggjøre resultat av ytelsestester uten forhåndsgodkjenning.
 1. Ansvar, Ansvarsbegrensninger og Rettigheter
 • IntelliSearch innestår for at uendret Program, materielt sett fungerer slik som angitt i produktdokumentasjonen i ett år fra leveringsdag, og at Tjenester etter denne avtalen skal utføres i overensstemmelse med alminnelig anerkjent bransjestandard. IntelliSearch ansvar dekker likevel ikke feil og mangler som skyldes dine innstillinger, konfigurasjon, maskinvare eller infrastruktur. IntelliSearch innestår blant annet ikke for at Program er feilfritt, fungere uten avbrudd, lar seg integrere med kundens programvare eller at alle feil kan rettes. Skriftlig reklamasjon må fremsettes uten ugrunnet opphold og senest innen ett år fra leveringsdag for Program og nitti dager etter utførelsen av tjenester. Ved reklamasjon på mangler i henhold til ovenstående er din eneste beføyelse og IntelliSearchs eneste ansvar:
 • Dersom vi etter en rimelig vurdering ikke kan forventes å foreta retting av mangler ved delprogram kan du heve avtalen for vedkommende delprogram og få tilbakebetalt forhåndsbetalt vederlag for Support & vedlikehold som ikke er brukt; eller
 • IntelliSearchs omlevering av gjeldende tjeneste og, dersom IntelliSearch ikke med rimelighet kan ventes å omlevere tjenesten slik at manglene utbedres, tilbakebetaling av det beløp som IntelliSearch har mottatt for den mangelfulle tjenesten.
 1. Ansvar ved krenkelse av opphavsrett
 • Dersom noen fremsetter krav mot deg eller IntelliSearch (“Mottaker”) om at opplysninger, design, spesifikasjoner, instruksjoner, programvare, data eller materiale (“Materiale”) anskaffet av deg eller IntelliSearch (“Leverandøren”) og anvendt av Mottakeren krenker tredjemanns opphavsrett skal Leverandøren holde mottaker skadesløs, forutsatt:
 • at Mottakeren innen 30 (tretti) dager fra kravets fremsettelse skriftlig underretter Leverandøren om kravet,
 • at Leverandøren gis rett til å egenhendig føre saken og alle tilhørende forliksforhandlinger, og
 • at Mottakeren gir Leverandøren assistanse i form av opplysninger, fullmakter m.m. som er nødvendig for å oppfylle ovenstående. 
Leverandøren skal refundere Mottakeren alle rimelige omkostninger i forbindelse med slik assistanse. Dersom Mottakeren har anvendt en foreldet eller endret versjon av Materialet til tross for at Leverandøren har gjort tilgjengelig en ny versjon, er ikke Leverandøren ansvarlig for krav om opphavskrenkelse, forutsatt at man ved bruk av den nye versjonen ville unngått en krenkelse. Ved anvendelse av opplysninger, design, spesifikasjoner, instruksjoner, programvare, data eller materiale som ikke er levert av Leverandøren, har Leverandøren intet ansvar.
 1. Support & Vedlikehold
 • Support & Vedlikehold består av programvareoppdateringer, teknisk støtte og/eller andre tjenester fra Support. Support & Vedlikehold ytes i overensstemmelse med IntelliSearchs til enhver tid gjeldende rutiner og vilkår. Disse kan mottas ved henvendelse til IntelliSearch Support. Disse kan endres og dermed inneholde tilleggsvilkår til denne avtalen. IntelliSearch vil ikke vesentlig redusere tjenesten under Support & Vedlikehold i den perioden du har bruksrett. Support & Vedlikehold trer i kraft samme dato som bruksretten.

 

 1. Oppsigelse av Lisensavtalen

Alle tidsavgrensede elementer blir automatisk fornyet for samme tidsperiode som den opprinnelige avtaleperioden, med mindre de sies opp minimum tre kalendermåneder før fornyelsesdatoen. Ved vesentlig mislighold av avtalen, som ikke korrigeres innen tretti dager etter mottatt skriftlig varsel, kan den annen part med skriftlig varsel heve denne avtalen og rettigheter etter denne, helt eller delvis. Ved slik oppsigelse plikter du innen tretti dager fra oppsigelsesdato å betale de beløp som er påløpt før dette tidspunkt og de beløp som er utestående for mottatte program og tjenester. Med unntak av avtalebrudd på grunn av manglende betaling, er partene enige om at ovennevnte frist forlenges for så lang tid den part som har brutt avtalen gjør rimelige bestrebelser for å rette forholdet som utgjør et brudd på avtalen. Ved oppsigelse av avtalen vil dine rettigheter til å bruke program og resultat av tjenester opphøre.

 

 1. Betaling

IntelliSearch har krav på betaling fra det tidspunktet du gis bruksrett til Programmet.  Kravet forfaller til betaling 30 – tretti dager fra fakturadato. I tillegg til avtalt beløp skal du også betale skatter og avgifter, herunder merverdiavgift, investeringsavgift og uttaksmerverdiavgift, og eventuelle økninger av disse, som måtte pålegges avtalen og/eller dens tjenester og leveranser Alle beløp er oppgitt eksklusive skatter og avgifter. Ved utførelse av tjenester vil rimelig reise-, oppholds- og transportomkostninger samt utlegg faktureres særskilt. Du bekrefter med dette at dine betalingsforpliktelser iht. bestillingsskjemaet ikke er basert på noen form for fremtidig tilgjengelig funksjonalitet eller versjon av program.

 1. Konfidensialitet

Som en konsekvens av Avtalen kan partene få adgang til opplysninger som er fortrolige. Fortrolige opplysninger er begrenset til opplysninger som tydelig er merket som fortrolig. Fortrolige opplysninger omfatter ikke opplysninger som:

 

 • er eller blir offentlig tilgjengelige uten den annen parts medvirkning;
 • var i en parts lovlige besittelse før offentliggjørelsen av opplysningene;
 • ikke direkte eller indirekte er kommet til denne parts kunnskap fra den annen part;
 • er et resultat av den uavhengige utvikling hos den annen part; eller
 • er opplyst som følge av lovkrav eller rettmessige påbud fra en domstol eller annen offentlig myndighet. Partene skal behandle hverandres fortrolige opplysninger konfidensielt etter mottagelse av de fortrolige opplysningene. Fortrolige opplysninger skal bare gjøres tilgjengelig for de av partenes representanter som har behov for det i forbindelse med utøvelsen av denne avtale og som er forpliktet til å beskytte de fortrolige opplysningene.

Denne bestemmelsen er ikke til hinder for at IntelliSearch omtaler deg som “kunde” eller “bruker” i forbindelse med markedsføring av Program eller Tjeneste.

 1. Hele avtalen

Denne avtale sammen med Bestillingsskjemaet og den informasjon som uttrykkelig er referert i denne avtale
utgjør den fulle og hele avtale mellom deg og IntelliSearch med hensyn til bestilte Program og/eller tjenester, og erstatter eventuelle andre skriftlige eller muntlige avtaler som gjelder de ytelser avtalen omfatter. Om noen av bestemmelsene i denne avtalen blir funnet å være ugyldige, skal ikke dette påvirke gyldigheten av avtalens øvrige bestemmelser. Denne avtale har forrang over bestillingskjema som ikke er standard fra IntelliSearch. IntelliSearch har ensidig rett til å endre ethvert vilkår i Avtalen, herunder priser og andre betingelser. IntelliSearch vil tilstrebe å varsle slike endringer minst én måned i forveien. Endringer publiseres på IntelliSearch hjemmeside. Det er ditt ansvar å kontrollere at du etterlever til enhver tid gjeldende lisensbetingelsene for det Program du bruker. Alle meddelelser mellom partene i forbindelse med denne avtale skal skje skriftlig.

 1. Erstatningsansvar

IntelliSearch er ikke ansvarlig for følgeskader eller indirekte tap eller skade, det være seg i eller
utenfor avtaleforholdet. Spesielt skal IntelliSearch ikke være ansvarlig for den annen parts tap av inntekt eller fortjeneste, eller tap av eller manglende bruk av data, uansett om dette er forårsaket av den annen parten eller av tredjemann. Vårt samlede totale ansvar er begrenset til det beløp du har betalt for angjeldende program eller tjeneste, uten merverdiavgift og andre offentlige avgifter.

 1. Eksport

Program er underlagt bestemmelsene i norsk og amerikansk eksportlovgivning. Du aksepterer at slike regler regulerer din bruk av program, inkludert teknisk data og leveranser av tjenester under denne avtale, og innestår for å overholde disse regler.

 1. Annet

Avtalen er underlagt norsk rett med Oslo Tingrett som avtalt verneting. IntelliSearch har rett til å overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen helt eller delvis. Du har ikke rett til å overdra hele eller deler av denne lisensavtalen, program, programservice, andre tjenester eller resultat av disse uten IntelliSearchs forutgående, skriftlige samtykke. Dersom du stiller Program og/eller tjenester som sikkerhet overfor tredjemann gir dette ikke vedkommende rett til å bruke eller overdra Program og eller/tjenester. Bortsett fra krav vedrørende manglende betaling eller krav vedrørende krenkelse av opphavsrett, kan intet krav som vedrører eller springer ut av avtalen gjøres gjeldende etter at 2 (to) år er gått fra den handling eller unnlatelse som gjorde at kravet oppsto. Med førtifem dagers skriftlig varsel har IntelliSearch rett til å verifisere at din bruk av Program er etter avtalens forutsetninger. Du plikter å samarbeide med IntelliSearch og bistå med slik informasjon som IntelliSearch med rimelighet kan forlange. Partene vil dekke sine egne kostnader i forbindelse med utførelsen av verifiseringen. Dersom det som et resultat av verifiseringen skulle vise seg at du har betalt for lite i forhold til Avtalen, plikter du innen tretti dager fra fakturadato å betale differansen. Manglende betaling kan medføre at bruksretten til Program opphører eller tjenester innstilles samt at avtalen heves. Dersom du mener IntelliSearch har misligholdt avtalen, eller du kommer under insolvens- eller konkursbehandling, eller det gjelder krav om krenkelse av opphavsrett skal du uten ugrunnet opphold skriftlig reklamere overfor IntelliSearch. Prisene er faste i kalenderåret avtalen trer i kraft. Med virkning fra 1. januar kalenderåret etter, og tilsvarende etterfølgende år, kan prisene endres tilsvarende Statistisk Sentralbyrås statistikk for lønnsnivået innen IKT. Årlig prisjustering tar utgangspunkt i endringen i den senest offentliggjorte 12-måneders- perioden. Leverandøren skal på forespørsel dokumentere hvordan endringen er beregnet.

 1. Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, herunder restriksjoner pålagt av myndigheter, (force majeure) skal den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom. En part kan i force majeure-situasjoner bare gå fra avtalen med den rammede parts samtykke eller dersom situasjonen varer, eller det er klart at den vil vare, lenger enn 90 dager regnet fra det tidspunktet situasjonen inntrer. Den rammede part skal ha skriftlig varsel dersom den annen part ønsker å gå fra avtalen grunnet force majeure.

support og vedlikeholdsavtale

Gjennom betaling for IntelliSearch Software AS´, org. nr. 915 470 998 (”IntelliSearch” eller “Leverandøren”) support og vedlikeholdsavtale, enten direkte eller som en del av IntelliSearchs leieavtale, har kunden (“Kunden”) rett til følgende tjenester fra IntelliSearch eller en part utnevnt av IntelliSearch.

 

Supporthenvendelser

Leverandøren forplikter seg gjennom denne avtalen å være tilgjengelig via e-post i samsvar med tabellen nedenfor. Før Kunden henvender seg til Leverandøren kreves det at Kunden selv har forsøkt å løse problemet ved å støtte seg på tilgjengelige systemmanualer. Supporthenvendelser skal rettes til Leverandørens supportsenter: e- post support@intellisearch.no. Det er kun Kundens navngitte supportkontakt som kan forespørre om support.

 

IntelliSearch kan fakturere supportkontakt på timesbasis etter de til enhver tid gjeldene satser. Supportkontakt faktureres månedlig. Supportpersonell skal være tilgjengelig alle virkedager mellom 09:00 og 16:00 (CET). Alt arbeid innenfor denne avtalen begrenser seg til normale virkedager og den angitte arbeidstid. Bruk av IntelliSearch support betinger at Kundens supportkontakt har adekvat kunnskap om løsningen, tilegnet gjennom eksempelvis prosjektet og/eller opplæring, bruk, testing og at standard dokumentasjon er tilgjengelig.

 

Problemløsning via fjerntilkobling 

Problemløsning skal skje via fjerntilkobling med mindre partene inngår avtale om noe annet.

 

Forespørsel om assistanse

Etter at Kunden har innmeldt en supportsak som Kunden ikke kan løse selv skal Leverandøren tilstrebe å påbegynne supportprosessen innen de tidsrammer som er angitt i tabellen nedenfor. Tidsrammene er basert på at Leverandøren utfører support fra Leverandørens lokasjon. Supporttjenester som leveres hos Kunden beskrives i egen avtale.

 

Problemløsning i applikasjonen

Etter at Kunden har innrapportert en supportsak som Kunden ikke kan løse selv skal leverandøren påbegynne supportprosessen innenfor de følgende tidsrammer:

 

Feilkategori

Responstid*

Beskrivelse

1. Kritisk feil 4 timer Problemer som forhindrer bruk av løsningen.
2. Alvorlige feil 2 arbeids- dager Problemer som ikke forhindrer bruk av løsningen, men fører til betydelige forsinkelser eller funksjonstap for brukere.
3. Normal 20 arbeids- dager Problemer som ikke har spesiell innvirkning på den daglige bruk, men som oppfattes som en begrensning av brukere eller andre relevante interessenter.
4. Mindre alvorlige feil Ikke spesifisert Mindre problemer som ikke har særlig innvirkning på normal bruk av systemet.

*) Dette gjelder innenfor normale virkedager

 

Kunden bør i sin innrapportering indikere ønsket feilkategori. Leverandøren setter feilkategoribasert på innrapportert situasjon. Kritiske og alvorlige feil må også innrapporteres via telefon til Kundens kontaktperson.

 

Nye oppdateringer av applikasjonen

Kunden har rett til nye og tilgjengelige versjoner av den programvaren bestillingsskjemaet inkluderer. Spesialtilpasninger dekkes ikke av denne avtalen. Leverandøren vil informere Kunden om nye versjoner av programvaren og sende disse uten ugrunnede forsinkelser når Kunden ber om dette. Leverandøren kan ikke garantere at tilpassede løsninger vil kunne gjøre bruk av oppdateringer uten å måtte foreta ytterligere tilpasninger. Leverandøren skal informere om systemkrav relatert til bruk av ny versjon dersom denne avviker fra tidligere versjon.

 

Installasjon av programvareoppdateringer

Leverandøren er forpliktet til å sende nye oppdateringer som Kunden kan installere selv. Dersom Kunden ønsker det skal Leverandøren installere oppdateringene mot en avtalt sum.

 

Installasjon av nye versjoner

Leverandøren er forpliktet til å assistere med installeringen av nye versjoner gjennom fjerntilgang dersom Kunden ber om dette. Dersom Kunden ønsker det vil Leverandøren ta ansvaret for å planlegge og gjennomføre installasjon av den nye versjonen. Denne tjenesten vil faktureres etter Leverandørens til enhver tid gjeldene satser.

 

Forpliktelser til vedlikehold

Leverandøren er forpliktet til å vedlikeholde versjoner av programvaren i inntil et år etter at nyere versjoner er blitt tilgjengeliggjort.

 

Forutsetninger

Kunden skal jevnlig ta sikkerhetskopi av hele installasjonen (programvare, konfigurasjon og data). Kunden skal rapportere alle interne hendelser som kan påvirke søkeplattformen.